De ondergetekenden :
Aelbrecht, Maria, gepensioneerde, Congolaan 38 te 8240 Gistel ;
Chenot, Konrad, bediende, Polderstraat 137, te 8401 Bredene ;
Decoo, Marcella, gepensioneerde, Hennepstraat 13, te 8400  Oostende ;
Haeck, Gaston, gepensioneerde, Brouwerijstraat 11, te 8400  Oostende ;
Major, Walter, regent, E. Laponstraat 10, te 8400  Oostende ;
Reyniers, Maria, gepensioneerde, Koningstraat 86, te 8400  Oostende ;
Schram, André, gepensioneerde, Streulestraat 69, te 8250 Eernegem,

allen van Belgische nationaliteit, zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk te stichten waarvan de statuten luiden als volgt :

TITEL I- Benaming, zetel, doel, duur.

Artikel 1. De vereniging zal de benaming dragen : «  Stoma-Club Oostende »
Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Oostende
Art. 3. De vereniging heeft tot doel, binnen de perken van de wettelijke bepalingen, inlichtingen te verstrekken en hulp te bieden, aan iedere persoon die een operatie heeft ondergaan, of zal ondergaan, met betrekking tot een intestinale of urinaire verlegging. De vereniging heeft geen winstgevende bedoeling en staat volledig vrij tegenover ieder taalkundige en wijsgerige overtuiging.

De vereniging zal het doel verwezenlijken door :

1e deze personen te bezoeken op aanvraag van een geneesheer, een chirurg of van de patiënt zelf ;
2e de leden te helpen en hen te laten genieten van de ervaring opgedaan door de vereniging
3e de aanpassing van de patiënt aan een aktief sociaal leven te vergemakkelijken.
Art. 4. De vereniging wordt gesticht voor onbeperkte duur.

TITEL II. - Leden

Art. 5. De vereniging telt effektieve en steunende leden.
1e Effektieve leden : alleen stoma-patiënten komen in aanmerking als effektief lid ; hun aantal is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie bedragen.
2e Steunende leden : zijn personen die door hun advies technische of medische hulp kunnen bieden aan de vereniging. Hun kandidatuur dient voorgesteld te worden aan de raad van be-heer door twee effektieve leden. De raad van beheer beslist over hun toetreding.
Art. 6. Het jaarlijks lidgeld wordt bepaald en/of aangepast door de statutaire algemene vergadering en mag niet meer bedragen dan 5.000 frank.

TITEL II. - Beheer

Art. 7. De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer, samengesteld uit minimum drie leden. Het maximum wordt bepaald door het reglement van innerlijke orde.
Zij wordt gekozen onder de effektieve leden van de vereniging door de algemene vergadering die beslist door eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. De leden van de raad van beheer worden benoemd voor drie jaar en zijn herkiesbaar.
Art. 8 De algemene vergadering kiest eveneens en voor drie jaar de raad van beheer, in overeenstemming met het reglement van innerlijke orde onder de effektieve leden. De raad kiest dan zelf een voorzitter, ondervoorzitter, sekretaris en penningmeester.
Art. 9. De voorzitter of twee beheerders kunnen de raad van beheer bijeenroepen.
Art. 10. De raad van beheer kan slechts beraadslagen wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Art. 11. De raad ven beheer bezit de meest uitgebreide machten voor het beheer en het bestuur van de vereniging. Al wat niet uitdrukkelijk door de statuten, door de wet of door het regle- ment van innerlijke orde aan de bevoegdheid van de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van de raad van beheer. Hij mag namelijk alle betalingen doen en ontvangen en er kwijting van eisen of geven, bewaargevingen doen en ontvangen, verwerven en verwisselen, vervreemden, zowel ten kosteloze titel als ten bezwarende titel : huren en ver- huren, zelfs voor meer dan negen jaar, van alle goederen, zowel roerende als onroerende ; aanvaarden en ontvangen van giften en legaten, subsidies en tussenkomsten, zowel private als officiële ; alle kontrakten, verhandelingen, aannemingen opstellen en afsluiten ; alle leningen kontrakteren met of zonder garantie ; de goederen van de vereniging hypothekeren ; alle leningen en voorschotten kontrakteren en uitvoeren, handlichting geven voor of na betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, alsook van alle overschrijvingen, beslagnemingen en andere beletsels ; pleiten zowel als eiser dan als verweerder voor alle rechts- machten en alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren ; vergelijk treffen en transigeren
Art. 12. De raad van beheer kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één van zijn leden zoals voorgeschreven in het reglement van innerlijke orde, dat de uitgebreidheid en de duur van de bevoegdheden bepaalt.
Art. 13. Alle akten, behalve deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur of een bijzondere opdracht, worden geldig ondertekend door twee beheerders.
Art. 14. Alle rechtsvorderingen, zowel als eiser dan als verweerder, worden door de raad van beheer in naam van de vereniging gesteld.

TITEL IV – Algemene vergadering

Art. 15. De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging.

Tot haar bevoegdheid behoren :
1e Hetgeen bepaald is door artikel 4 van de wet van 27 juni 1921.
2e De uitsluiting van de leden.

Art. 16. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door de raad van beheer en wordt jaarlijks gehouden in de loop van het tweede kwartaal. De raad van beheer moet noch- tans een buitengewone algemene ledenvergadering bijeenroepen op aanvraag van één vijfde van zijn leden met een minimum van tien.
De uitnodigingen worden door middel van een gewoon rondschrijven, met vermelding van de agenda, ten minste acht dagen vooraf, aan de leden gestuurd. Alle leden moeten uitgenodigd worden.
Art. 17. Alle effektieve leden hebben een beraadslagende stem en kunnen zich door een ander lid laten vertegenwoordigen door middel van een speciale volmacht. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden bij eenvoudige meerderheid van stemmen, uitgezonderd voor die beraadslagingen die betrekking hebben op een wijziging van de statuten, of op de uitsluiting van een lid, ingevolge de bepalingen van artikel 8 en 12 van de wet van 27 juni 1921 waarvoor een bijzondere meerderheid van stem- men en een bepaald kworum van aanwezigheid vereist is. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van beheer of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter.
Art. 18. De raad van beheer duidt jaarlijks een kommissaris aan, belast met het nazicht van de rekeningen door de raad van beheer opgemaakt. Hij mag kennis nemen, zonder ze te verplaat- sen, van de boeken, de notulen en meer bepaald van al de geschriften van de kas.

TITEL V – Rekeningen, begrotingen, financiën

Art. 19. Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Bij uitzondering zal het eerste maatschappelijk jaar heden beginnen en eindigen op 31 decem- ber 1983.
Art. 19bis. De penningmeester stelt tijdig de jaarrekening evenals de begroting van het vol- gend jaar op. De algemene vergadering kan deze begroting goedkeuren of wijzigen.
Art. 19ter. De inkomsten kunnen bestaan uit :

1e Lidgelden
2e Giften
3e Schenkingen, erfstellingen en legaten, mits het naleven van de wettelijke voorschriften
4e Andere inkomsten

Art. 19quater. Alle leden verrichten hun werkzaamheden ten kostelozen titel. Noodzakelijk hierbij gemaakte kosten kunnen vergoed worden.

TITEL VI – Ontbinding, vereffening, aanvullende bepalingen

Art. 20. De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging uitspreken en zal in dit geval één of meerdere vereffenaars aanduiden.
Art. 21. In geval van ontbinding, zowel vrijwillig als gedwongen, zal de algemene vergade- ring na aanzuivering van de schulden, het overblijvend activa bestemmen voor een werk met een humanitair doel.
De leden die ontslag nemen, uitgesloten worden of uittredend zijn ingevolge ontzetting, als- mede hun erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de gestorte lidgelden en evenmin aanspraak maken op het gemeenschappelijk fonds.
Art. 22. Hetgeen niet voorzien is door de wet, de statuten of het reglement van innerlijke orde, wordt geregeld door beslissing van de raad van beheer. Tegen deze beslissing staat beroep open bij de algemene vergadering.
Art. 23. De algemene vergadering (stichtingsvergadering), heeft voor de eerste maal als beheerders verkozen:
Voorzitter : Walter Major
Sekretaris : Konrad Chenot
Ondervoorzitter : Marcella Decoo.
Penningmeester : André Schram.
Kommissarissen : Maria Aelbrecht, Gaston Haeck, Reyniers Maria.

Aldus overeengekomen te Oostende, op  9 november 1982 , en goedgekeurd door de algemene vergadering.
(Volgen de handtekeningen).

30769

Het huidig bestuur van de Stoma-Club Oostende (2010 – 2011)

Voorzitter : Walter Major
Ondervoorzitter : Leon Hanssens
Penningmeester : Herman Provoost
Sekretaris : Nancy Saelens
Ere-penningmeester : André Schram
Ere-sekretaris : Simonne Desaever
Kommissaris : Dirk Tytgat

Maatschappelijke zetel : te Oostende

Deze site werkt enkel correct met cookies. Door gebruik te maken van onze website en diensten, aanvaard je het plaatsen van deze cookies op je computer.
Ok